استفتاء از مراجع تقلید درباره دعانویسی، فالگیری و جن گیری

در سال های اخیر در کشورمان مراجعه به دعانویس، رمال، …