تعبیر خواب قرآنی و اسلامی

امتیاز 2.97 ( 3391 رای )

تعبیر خواب قرآنی و اسلامی

برای تعبیر خواب؛ اول از هر چیز بدانید که چون طعام بر مغز اثر می گذارد و خواب فعلی از افعال مغز است پس خوردن طعام بر مغز اثر می گذارد هر چه غذا زود هضم تر با شد اندامها و مغز و روح در هنگام خواب آرامش می یابند چنین خوابی را خواب طبیعی گویند ولی اگر غذا زیاد و سنگین باشد اندامها و مغز آرامش ندارند و این خواب را غیر طبیعی گویند.

دانیال نبی می فرماید:

خواب در اصل دو چیز است یکی آگاه کند بیننده را از حقیقت حال و دیگر آگاه کند از سرانجام کارها و اینها بر چهار قسم است:

 1. خواب امر کننده
 2. خواب بازدارنده
 3. خواب پند دهنده
 4. خواب بشارت دهنده

رسول خدا (ص) می فرمایند:

خواب بر سه قسم است

 1. یک قسم از خدای تعالی است بشارت مومنان را در زندگی
 2. قسم دوم وسوسه شیطان است که انسان را اندوهگین گرداند و
 3. قسم سوم خواب های آشفته و مختلف

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

خواب بر سه قسم است=

 1. اول خواب محکم
 2. دوم خواب متشابه
 3. سوم، (احلام اضغاث) چیزهایی که در خواب پریشان خود میبینید

و این خواب (احلام اضغاث) را چهار گروه از مردم می بینند=

 1. کسانی که طبعشان به فساد رفته باشد
 2. مستان
 3. کسانی که طعام غلیظ خورده باشند
 4. کودکان نابالغ

کرمانی می گوید:

خواب بر سه قسم است=

 1. بشارت باشد از طرف خداوند عزّوجل
 2. آن بوّد که دیو وسوسه کند مردم را
 3. آن بوّد که مردم با نفس خویش سخن گویند و از حوس آن در خواب بینند و اگر آن خواب راست است فرشته ای از فرشتگان مقّرب و او از لوح محفوظ آن را به انسان نماید برای بشارت به چیزی که مردم کرده اند یا خواهند کرد تا بنده پناه برد به خدای عزّوجل تا شر آن خواب از وی دفع شود و خیر آن زود به او رسد

اگر کسی خوابی بیند و فراموش کند باید توبه کند که فراموش کردن خواب معصیت است

جابر گوید:

خواب بر دو قسم است یک قسم راست و یک قسم دروغ

خواب راست بر سه وجه است=

 1. اول تبشیر که خداوند فرشته ای را موکّل کرده است تا آنچه خواهد گذشت بر سر فرزند آدم از نیک و بد به او بنماید و آن فرشته را ملک الرّویا نامند و چون کسی را بشارت باید رسید اندر کارهای دنیا و آخرت از پند دادن مسلمانان وحجّت گرفتن از کافران در روز قیامت به آنها می نماید
 2. دوم تحذیر که خداوند همان فرشته را توفیق دهد تا بنده را از آن چیزهائی که وی را از اطاعت حق دور خواهند نمود و به معصیت نزدیک بر حذر دارد
 3. سوم الهام که خداوند همان فرشته را گوید که به بندگان بنمایاند که اطاعت باید کنند و نیکوئی باید نمایند از حج و نماز شب و صدقه دهد و دوری از گناهان و معاصی باید کرد و توبه باید نمود؛ خواب دروغ بر سه وجه است=
 1. اول همّت بوّد یعنی کسی در بیداری چیزی می اندیشد و در خواب همان را می بیند و این خواب را تعبیر نباشد
 2. دوم علّت بود که از بسیاری رنج و درد اعضاء حاصل شود مانند اینکه در خواب ببیند که در برف و یخ گرفتار شده و چون بیدار شود بیند جامه از وی دور شده است و یا عکس این موضوع
 3. سوم خواب دیوان است یعنی خواب های آشفته

محمد ابن سیرین بصری گوید:

از عجایب خواب یکی آن است که کسی در خواب خیر و راحتی بیند یا شرّ و آفتی و به عینه آن خیر وشر به او رسد یا ممکن است به فرزند و یا برادرش برسد چنانکه کسی در خواب دید ابوجهل مسلمان شد و آن خواب به فرزند ابوجهل رسید

برای دیدن خوابهای نیکو و پسندیده باید با طهارت وبر پهلوی راست خوابید و به هنگام خواب خداوند را یاد کند و طعام بسیار نخورد زیرا بر مغز اثر می گذارد وسبب دیدن خوابهای آشفته می گردد و همینطور نباید گرسنه باشد

روایت است از سلمان:

مردی عرب به خدمت پیامبر (ص) رسید و عرض کرد یا رسول الله دیشب چنین خوابی دیدم و خواب آشفته آغاز کرد رسول خدا فرمود دیشب چه خورده بودی عرض کرد خرمای پخته و بسیار خورده بودم و نیز مانده بود رسول خدا فرمود این خواب را تعبیر نیست

حضرت امام صادق علیه السلام می فرماید:

بسیار خواب ها است که بیننده را صعب و سهمگین نماید و تاویلش به خلاف این بود چنانکه غم و اندوه وترس وبیم در خواب شادی و خرّمی و امن و راحت بود و گریختن از بیم پادشاهان دلیل که صاحب خواب در امان و زنهار حق تعالی بود

کرمانی درباره خواب های درست گوید:

خواب مسلمان بهتر و راست تر است از خواب کافر و خواب دانا بهتر است از جاهل و خواب صالح از فاسق و خواب پیر از جوان و خواب جوان از کودک حکایت کرده اند روزی مردی از ابن سیرین سوال کرد به خواب دیدم که بانگ نماز می گفتم ابن سیرین گوید حج کنی وهمان وقت مردی دیگر پیش وی آمد و گفت بانگ نماز می گفتم ابن سیرین گفت تو را به دزدی متهم کنند شاگردان گفتند یا استاد اندر یک ساعت یکی را تعبیر به حج کنی و دیگری را متهم به دزدی در صورتی که هر دو خواب یکی بود گفت زیرا اندرون یکی را خیر دیدم و بر آن دیگری سیمای بد

امام صادق علیه السلام می فرماید:

خوابی را که به روز بیند حکم و تاویل آن در چند روز می شود و خوابی را که در شب بیند تاویل آن شش ماه تا یک سال و شاید تا بیست سال چنانکه خواب یوسف علیه السلام بعد از بیست سال تعبیر شد و باشد تا چهل سال چنانکه خواب رسول الله در کشتن امام حسین علیه السلام.

جابر گوید:

خواب شب قوی تر از خواب روز باشد و خوابی که اول شب و نیمه شب ببیند، درست نباشد و بهترین و درست ترین خواب ها آن است که هنگام سحرگاه ببیند “به وقت صبح یا بعد از صبح

محمد ابن سیرین بصری گوید:

خواب اول شب تاویلش به چهل سال تمام گردد و خواب نیمه شب به پنج سال و خواب سحرگاه به ده روز ظاهر گردد و هر چند خواب به روز نزدیکتر باشد تاثیرش زودتر و درستر باشد

امام صادق علیه السلام می فرماید:

اگر کسی به نیتی بخوابد و بخواهد که نیک و بد آن نیت را بداند اگر در خواب گوسفند یا بره یا اسب و یا مانند اینها بیند جمله نیک باشد و علامت آن است که مراد او حاصل شود و اگر در خواب مار و کژدم و سگ و موش بیند بد باشد و اگر دید دری بسته از بهر وی باز شد و یا طعام شیرین یافت و از آن بخورد دلیل که مراد وی حاصل شود و نیز تعبیر خواب ها در اوقات مختلف گوناگون است مثلا اگر کسی در شب خواب بیند که بر فیل نشسته دلیل که شغل بزرگی یابد ولی اگر این خواب را در روز بیند دلیل کند که زن را طلاق دهد و در فصول مختلف هم تعابیر گوناگون است گویند مردی به ابن سیرین گفت به خواب دیدم که هفتاد برگ از درختی شمرده به من دادند ابن سیرین گفت هفتاد چوب بر تو زنند در همان هفته هفتاد چوب او را زدند و وقتی دیگر مرد همان خواب را دید ابن سیرین گفت در این سال هفتاد هزار درهم به تو رسد مرد گفت همین خواب را پارسال دیدم گفتی هفتاد چوب بر تو زنند و حالا اینگونه تعبیر میکنی گفت آن هنگام وقت خزان بود درختها خشک بودند و برگهای درخت فرو ریخته بود و حالا بهار است و درختان روی به اقبال دارند و حکم همین است پس در آن سال هفتاد هزار درم سیم مرد را حاصل گردید

جابر گوید:

درست ترین خواب ها وقت شکفتن درختان و وقت رسیدن میوه ها باشد

علامه مجلسی ( ره) گوید:

مردی نزد پدرم آمد هراسناک و با اندوه گفت: امشب خواب دیدم شیری سفید که بر گردن خود ماری سیاه داشت به من یورش آورد تا مرا بکشد.

پدرم گفت: شاید دیشب کشک یا رب انار خوردی؟

گفت: آری، گفت پس نترس این دو خوراک آزار بخش این خواب را نقش کردند.

 

جدول زمان تعبیر شدن خواب ها بر حسب ساعت:

 ساعت ۱۸ تا ۲۲ خواب حوالی غروب درست نیست و تعبیر ندارد، زیرا از پری شکم است تا یک سوم از شب هم بی تعبیر است
 ساعت ۲۲ تا ۰۲ در نیمه شب اگر شکم خواب بیننده پُر نبوده باشد، خواب از ۱ سال تا ۵۰ سال تعبیر می شود
 ساعت ۰۲ تا ۴/۵ در یک سوم آخر شب خواب صحیح است و از ۱۵ روز تا دو ماه و تا یک سال تعبیر می شود
  ۴/۵ در سپیده دم از یک هفته تا یک ماه تعبیر می شود
 ۴/۵ تا ۶ پس از سپیده دم از یک روز تا یک هفته تعبیر می شود
 ۰۶ صبح در بر آمدن خورشید همان روز تعبیر شود
 روز هنگام ساعت ۱۰ صبح تا ۱۵ روز و در هنگام اذان ظهر تا یکی ۲ روز تعبیر می شود

 

جدول زمان تعبیر شدن خواب ها بر حسب روزهای ماه قمری: (به روایت از سلمان فارسی) برگرفته از صفحات اولیه قرآن کریم نسخه ۱۳۴۰

 در روز ۶ ام ماه بعد از ۱ یا ۲ روز تعبیرش ظاهر شود
 در روز ۹ ام ماه در همان روز اثرش ظاهر شود
 در روز ۱۰ ام و ۱۱ ام ماه بعد از ۲۰ روز اثرش ظاهر شود
 در روز ۱۳ ام ماه بعد از ۹ روز تعبیرش ظاهر شود
 در روز ۱۴ ام ماه بعد از ۲۶ روز اثرش ظاهر شود
 در روز ۱۵ ام ماه بعد از ۳ روز اثرش ظاهر شود
 در روز ۲۶ ام ماه در همان روز اثرش ظاهر شود
 در روزهای ۲۸ ام، ۲۹ ام و ۳۰ ام در همان روز اثر و تعبیرش ظاهر و هویدا شود

 

جدول خواب های خوب و بد در ماه های قمری بطور کلی:

 ربیع الاول برکت و شادی در خواب ها پیدا می شود
 ربیع الثانی خواب خوب دیر تعبیر می شود و خواب بد زود تعبیر می شود
 جمادی الاول خرید و فروش نکند
 جمادی الثانی خواب خوب دیر تعبیر می شود
 رجب گشایش درهای خیر است – و خواب بد را به خوبی تعبیر کن که خلاف ندارد
 شعبان خواب رشته های بسیار دارد و از آن خیر بسیار بر آید و خواب بد تعبیر نمی شود
 رمضان درهای سختی و هرزگی بسته است و خواب خوب زود تعبیر می شود و خواب بد تعبیر ندارد
 شوال خواب بد و غم زود تعبیر می شود، از آن بر حذر باش
 ذیقعده فقط خواب سفر را، سفر نکن
 ذیحجه خواب سفر را سفر کن. دنبال کارها را بگیر که ماه مبارکی است

 

جدول تعبیر خواب دیدن در ایام ماه قمری به روایت از امام جعفر صادق (ع):

 اول ماه باطل است
 دوم و سوم ماه برعکس است
 چهارم و پنجم ماه بنابه خیر افتد
 ششم، هفتم، هشتم و نهم ماه آنچه را بیند راست بُوَد
 دهم، یازدهم و دوازدهم ماه بنابه خیر افتد
 سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم ماه نه خیر باشد نه شَر، باطل است
 شانزدهم و هفدهم ماه بنابه خیر افتد
 هجدهم و نوزدهم ماه درست باشد
 بیستم، بیست و یکم ماه دروغ باشد
 بیست و دوم، بیست و سوم ماه فرح و شادی باشد
 بیست و چهارم، بیست و پنجم ماه برعکس باشد
 بیست و ششم، بیست و هفتم ماه برعکس باشد
 بیست و هشتم ماه درست باشد
 بیست و نهم، سی ام ماه راست باشد

 

جدول احکام تعبیر خواب ایام ماه قمری مطابق با سوره ها و آیه های قرآن منقول از ائمه معصومین:

از ائمه معصومین صلوات الله علیهم منقول است که هر کس خوابی ببیند و تعبیر آن را خواهد که بداند ببیند که از ماه چند شب گذشته است، به عوض هر شب یک سوره از سوره های قرآنی شمارش کند و بعد از آن در آن سوره نیز به عدد هر شبی که گذشته یک آیه بشمارد. در آیه آخر تعبیر خواب او خواهد بود. مثلا اگر از ماه ده روز گذشته باشد ده سوره از اول قرآن بشمارد. سورۀ دهم آیۀ دهمِ همان سوره تعبیر خواب او خواهد بود.

 
 اگر در شب اول ماه دیده شود سوره اول قرآن «فاتحه الکتاب» است و آیۀ اول «بسم الله الرحمن الرحیم» است. این آیه اشاره است بر کسی   که در شب اول ماه واقعه ای دیده باشد و از معنی آن چنین استنباط می شود که: مکتوبی یا حکمی از شخص   بزرگی برای او برسد که سبب خوشحالی او بوده باشد و بنابر قول جمعی که آیۀ اول «الحمد الله رب العالمین» را   می دانند و از معنی آن چنین بر می آید: یک نعمتی که قبل از این نبوده به او می رسد و آن شخص شکران   نعمت را بگوید
 اگر در شب ۲م ماه دیده شود سورۀ دوم قرآن «بقره» است. بنابر اختلاف مفسرین از معنی این حروف «آلم» و به قول آیۀ دوم «ذلک الکتاب   لاریب فیه هدی للمتقین» – از «الم» چنین استنباط می شود که: خواب بیننده بر امری مطلع می شود که تا آن   زمان در خاطرش نگذشته باشد و از «ذلک الکتاب» چنان استنباط می شود که حکمی یا نامه ای به او می رسد   که سبب خوشحالی و منزلت و جاه او می شود
 اگر در شب ۳م ماه دیده شود سوره سوم سورۀ «آل عمران» است و آیۀ سوم این است که «نزل علیک الکتاب» تا آخر آیه – و از معنی این آیه   چنان استنباط می شود که: سه چیز متعاقب به او می رسد. سه آیه دلالت بر رسیدن این سه چیز دارد
 اگر در شب ۴م ماه دیده شود سورۀ چهارم سورۀ «نساء» است و آیۀ چهارم «واتوا النساء صدقاتهن نحله» تا آخر آیه – از معنی این آیه چنین   استنباط می شود که: زنی مجدد یا مالی عظیم به خانۀ خواب بیننده می رسد یا هدیۀ مرغوبی به او می دهند
 اگر در شب ۵م ماه دیده شود سورۀ پنجم سورۀ «مائده» است و آیۀ پنجم «الیوم احل لکم الطیبات» تا آخر آیه – از معنی این آیه چنین استنباط می شود که: از اهل کتاب مثل نصاری و یهودی نفعی با طعام حلالی به خواب بیننده می رسد و شاید به نوعی دیگر به خوشحالی مبدل شود
 اگر در شب ۶م ماه دیده شود سورۀ ششم، سورۀ «انعام» است و آیۀ ششم «الم یرواکم اهلکنا من قبلهم من قرن مکناهم فی الارض» تا آخر آیه – از معنی آیه چنین بر می آید که: خبری ناخوش به صاحب خواب می رسد و یا صاحب دولت از عظمت می افتد
 اگر در شب ۷م ماه دیده شود سورۀ هفتم سورۀ «اعراف» است و آیۀ هفتم به قولی «والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینه فاولئک هم   المفلحون» – از معنی آیه چنان استنباط می شود که: کاری از کارهای خود را به جمعی واگذار می کند. بعضی از   آنها در جهت کار سعی و کوشش می کنند که باعث رفعت ایشان می شود و بعضی دیگر در انجام آن کار اهمال   و تقصیر می کنند که آنها از نظر خواب بیننده می افتند
 اگر در شب ۸م ماه دیده شود سورۀ هشتم سورۀ «انفال» است و آیۀ هشتم «لیحق الحق و یبطل الباطل و لوکره المجرمون» – از معنی آیه   چنان استنباط می شود که: میان خواب بیننده و شخص دیگر کدورت و یا دعوایی بوده که به حاکم یا قاضی و   امثال این طایفه رجوع می کند و حق معلوم خواهد شد که به نفع خواب بیننده خواهد بود
 اگر در شب ۹م ماه دیده شود سورۀ نهم، سورۀ «توبه» است و آیۀ نهم «اشتروا بایات الله ثمنا» تا آخر آیه – و از معنی آیه چنین استنباط می شود که: دو نفر به جهت قطع معامله نزد خواب بیننده می آیند و فاسقان و (عهدشکنان) البته به کیفر اعمال خود می رسند
 اگر در شب ۱۰م ماه دیده شود سورۀ دهم سورۀ «یونس» است و آیۀ دهم «دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم» تا آخر آیه – و از معنی آیه چنین استنباط می شود که: از خواب بیننده کار خیر و عمل صالحی به وجود می آید که در دنیا و آخرت به او نفعی می رسد
 اگر در شب ۱۱م ماه دیده شود سورۀ یازدهم سورۀ «هود» است و آیۀ یازدهم «الا الذین صبروا و عملوا الصالحات اولئک لهم مغفره و اجر کبیر» – از معنی آیه چنین بر می آید که: برای خواب بیننده کاری پیش می آید که از نظر مردم مشکل است ولی چون صبر کند موجب نیک نامی و راحتی ایام عمر او خواهد شد
 اگر در شب ۱۲م ماه دیده شود سورۀ دوازدهم سورۀ «یوسف» است و آیۀ دوازدهم «ارسله معنا غدا یرتع» تا آخر آیه – و از معنی آیه چنان بر می آید که: عزیزی مثل فرزند و امثال آن از او دور می شود و عاقبت آن دور افتاده بخیر باشد و خواب بیننده را از او کدورتی بهم رسد و عاقبت او بسیار خوب باشد
 اگر در شب ۱۳م ماه دیده شود سورۀ سیزدهم سورۀ «رعد» است و آیۀ سیزدهم «یسبح الرعد بحمده و الملائکه» تا آخر آیه – از معنی آیه چنین بر می آید که چیزی باعث ملال خاطر باشد به خواب بیننده برسد
 اگر در شب ۱۴م ماه دیده شود سورۀ چهاردهم سورۀ «ابراهیم» است و آیۀ چهاردهم «ولنسکننکم الارض من بعدهم ذلک» تا آخر آیه – و از معنی آیه چنین استنباط می شود که: کسی که دوست یا دشمن خواب بیننده باشد به او می رسد
 اگر در شب ۱۵م ماه دیده شود سورۀ پانزدهم سورۀ «حجر» است و آیۀ پانزدهم «لقالوا انما سکرت ابصارنابل نحن مسحورون» – از معنی آیه چنین نتیجه حاصل می شود که: شخصی با بینندۀ خواب گفتگوی بی حساب و باطل می کند و به جایی نخواهد رسید و کار بینندۀ خواب خوب خواهد شد
 اگر در شب ۱۶م ماه دیده شود سورۀ شانزدهم سورۀ «نحل» است و آیۀ شانزدهم اینست «و علامات و بالنجم هم یهتدون» – و از معنی آیه چنین بر می آید که: به شخص خواب بیننده حالتی غیر از حالت اول که داشته دست می دهد و از طرف شخص خوب، بزرگی و عظمت به او در هر باب خواهد رسید
 اگر در شب ۱۷م ماه دیده شود سورۀ هفدهم سورۀ «بنی اسرائیل» است و آیۀ هفدهم اینست «و کم اهلکنا من القرون» تا آخر آیه – و از معنی آیه چنین استنباط می شود که امری که موجب ملال خاطر خواب بیننده باشد و موجب حزن و اندوه او می شود برایش ظاهر خواهد شد ولی عاقبت او بخیر است و خیرات و تصدق نماید که رفع بلا کند
 اگر در شب ۱۸م ماه دیده شود سورۀ هجدهم سورۀ «کهف» است و آیۀ هجدهم اینست «و تحسبهم ایقاظا و هم رقود» تا آخر آیه – از معنی آیه چنین نتیجه حاصل می شود که: منزلی مجدد یا ملکی مجدد در تصرف خواب بیننده در خواهد آمد و یا قبل از آن خبری به غلط به او می رسد که در آخر معلوم می شود که آن خبر غلط است
 اگر در شب ۱۹م ماه دیده شود سورۀ نوزدهم سورۀ «مریم» است و آیۀ نوزدهم اینست «قال انما رسول ربک لاهب لک غلاما زکیا» – از معنی آیه چنین استنباط می شود که: فرستاده ای از طرف شخص بزرگی نزد خواب بیننده می آید و خبرهای دل پسند و گوارا به او خواهد رسید
 اگر در شب ۲۰م ماه دیده شود سورۀ بیستم، سورۀ «طه» است و آیۀ بیستم اینست «فالقیها فاذا هی حیه تسعی» – از معنی آیه چنین نتیجه حاصل می شود که: دلیل و منطق قوی مثل عصای موسی و ید بیضا در تحت اختیار خواب بیننده در خواهد آمد و به این طریق واقعۀ خود را قیاس می کند
 اگر در شب ۲۱م ماه دیده شود سورۀ بیست و یکم سورۀ «انبیاء» است و آیۀ بیست و یکم این است «ام اتخذوا الهه من الارض هم ینشرون» – از معنی آیه چنین نتیجه حاصل می شود که: شخصی با خواب بیننده در خصومت است و خصومت را برطرف می کند و بدین ترتیب حاجت خود را قیاس نماید
 اگر در شب ۲۲م ماه دیده شود سورۀ بیست و دوم سورۀ «حج» است و آیۀ بیست و دوم این است «کلما ارادوا ان یخرجوا منها» تا آخر آیه – از معنی آیه چنین استنباط می شود که: برای خواب بیننده اتفاقی روی می دهد که موجب ملال خاطر او خواهد شد که هر چه سعی کند از آن خلاصی نمی یابد
 اگر در شب ۲۳م ماه دیده شود سورۀ بیست و سوم سورۀ «مومنین» است و آیۀ بیست و سوم این است «و لقد ارسلنا نوحا الی قومه فقال یا قوم» تا آخر آیه – و از معنی آیه چنین بر می آید که: از طرف شخص بزرگی، خیر و خوبی برای خواب بیننده می رسد که باورش نمی آید و یا نصیحتی به شخصی می کند و آن شخص باور نمی کند
 اگر در شب ۲۴م ماه دیده شود سورۀ بیست و چهارم سورۀ «نور» است و آیۀ بیست و چهارم این است «یوم تشهد علیهم» تا آخر آیه – و از معنی آیه چنین نتیجه حاصل می شود که: خواب بیننده با شخصی دعوا و خصومتی دارد که آن شخص بر او ظفر می یابد و یا خواب بیننده با دلیل و برهان بر او غالب خواهد شد
 اگر در شب ۲۵م ماه دیده شود سورۀ بیست و پنجم سورۀ « فرقان » است و آیۀ بیست و پنجم این است «و یوم تشفق السماء بالغمام و نزلنا الملائکه تنزیلا» – از معنی آیه چنین استنباط می شود که: خواب بیننده به مصیبتی عظیم و امری ناخوش و خصومت و گفتگوی ناشایسته مبتلا می شود
 اگر در شب ۲۶م ماه دیده شود سورۀ بیست و ششم سورۀ « شعرا » است و آیۀ بیست و ششم این است «قال ربکم و رب ابائکم الاولین» – و از معنی آیه چنین بر می آید که: شخص بسیار خوب و معقولی طرف نصیحت و موعظۀ او خواهد شد که خواب بیننده در جواب و سوال بر دشمن خود پیروز می شود و خوشحال می گردد
 اگر در شب ۲۷م ماه دیده شود سورۀ بیست و هفتم سورۀ «نمل» است و آیۀ بیست و هفتم این است «قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین» – از معنی آیه چنین استنباط می شود که: جاسوسی خبری به خواب بیننده می رساند و او در صدد تفحص این خبر می رود که صحت این خبر بر او معلوم شود
 اگر در شب ۲۸م ماه دیده شود سورۀ بیست و هشتم سورۀ «قصص» است و آیۀ بیست و هشتم این است: «قال ذلک بینی و بینک ایما الاجلین» تا آخر آیه – از معنی آیه چنین نتیجه حاصل می شود که: کار مهمی برای خواب بیننده پیش می آید که جهت انجام آن کار صاحب اختیار است ولی از نظر عقل و تدبیر هر چه سعی کند مورد قبول نیست
 اگر در شب ۲۹م ماه دیده شود سورۀ بیست و نهم سورۀ « عنکبوت » است و آیۀ بیست و نهم این است «قال رب انصرنی علی القوم المفسدین». از معنی آیه چنین بر می آید که: خواب بیننده مامور می شود جهت اصلاح مفسدین که اگر با آن ها جنگ کند پیروز خواهد شد و همۀ احوالات او انشاء الله خوب خواهد شد
 اگر در شب ۳۰م ماه دیده شود سورۀ سی ام سورۀ «رم» است و آیۀ سی ام این است «فاقهم وجهک للدین حنیف فطره» تا آخر آیه – از معنی آیه چنین استنباط می شود که: برای خواب بیننده کاری پیش می آید که جماعتی می خواهند او را از آن کار منع کنند و او حرف آنها را گوش نمی کند که البته برایش عین صواب است

 

2213839 بازدید