دعای شصت قاف

دعای ۶۰ قاف: به مجموعه ۶ آیه از آیات قرآن …

دعای هفت حصار

دعای هفت حصار: دعای دفع بلاها و شر دشمن – …

0