تعبیر خواب

اول از هر چیز بدانید که چون طعام بر مغز …