دعاهای سریع الاجابه

دعای سریع الاجابه حضرت علی (ع) و دیگر معصومان جزو …