دعای هفت حصار

دعای هفت حصار: دعای دفع بلاها و شر دشمن – …