دعای شصت قاف

دعای ۶۰ قاف: به مجموعه ۶ آیه از آیات قرآن …